About Us

Administration members

CPC Secretary: Zhang Mingzhi

Dean: Zhao Huijiang

CPC Deputy Secretaries: Shangguan Hailan, Huang Anyun

Associate Deans:

Tu Zhenhan, Yi Xuming, Yang Zhijian, Zhang Xicheng, Wu Shujiang

School’s CPC Committee:

Secretary: Zhang Mingzhi

CPC Deputy Secretaries: Shangguan Hailan, Huang Anyun

CPC Commissioner: Liu Xiaoqun, Wu Shujiang, Zou Xiufen, Zhang Xicheng, Yi Xuming, Tu Zhenhan

Labor Union Committee:

Chairman: Wu Shujiang

Vice Chairman: Ma Jihua

Organization and Charity Commissioner: Huang Ruichun

Sports and Youth Commissioner: Hu Jie

Publicity Commissioner: Chen Guoxian

Literature and Arts Commissioner: Deng Xiaoxue

Woman Labor CommissionerChen Yiping

Office of Administration Affairs

Director: Luo Yunfeng

Deputy Director: Zhou Ning, Xiao Yuxia

Secretary of CPC Branch: Zhou Ning

Office of Teaching Management:

Director: Jing Yong

Deputy Director: Hu Xuehong

Office of Student Affairs:

Director: Huang Anyun

The Communist Youth League Committee

Secretary: Hu Fala

Deputy Secretary: Yan Weijia, Liu Yuhui

Department of Pure Mathematics

Director: Liu Xiaochun

Secretary of CPC branch: Liu Xiaochun

Deputy Director: Wang Maofa, Yin Wanke

Department of Applied Mathematics:

Director : Wu Xiaoqun

Secretary of CPC branch: Wang Lijuan

Deputy Director: Wang Lijuan, Hu Xinqi

Department of Information and Computational Mathematics

Director: Lv Xiliang

Secretary of CPC branch: Zou Xiufeng

Deputy Director: Zou Xiufeng, Huang Zhenghua, Xiang Hua

Department of Probability and Mathematical Statistics

Director: Rang Guanglin

Secretary of CPC branch: Rang Guanglin

Deputy Director: Liu Li, Liu Wei

Institute of Mathematics

Director: Wang Gengsheng

Deputy Director: Chen Qun, Gao Fuqing, Yang Zhijian

Research Center for Teaching Mathematics Common Course

DirectorLiu Dingyou

Deputy Director: Jiang Mingqi, Zhan Shaofeng

Laboratory Center

Director: Yi Xuming

Deputy Director: Zhang Ming

Editorial Department for “Journal of Mathematics”

Director: Huang Ruichun